Algemene voorwaarden Dragende Aarde – Mieke Hillaert


Artikel 1
1.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.
1.2 De factuur wordt altijd verstuurd via mail, tenzij de klant expliciet een factuur op papier wil.
1.3 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen schriftelijk en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.
 
Artikel 2
Elke vastgelegde coachingafspraak en elke inschrijving voor een traject/activiteit betekent aanvaarding door de klant van deze voorwaarden. De voorwaarden staan daarom ook duidelijk vermeld op de website.

Artikel 3
Indien de klant tijdens een workshop, coaching, traject, … beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de workshop, sessie of traject verschuldigd.
Dit geldt voor alles wat georganiseerd wordt door ‘Dragende Aarde’.

Artikel 4
De inschrijving per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder facebook, een bericht naar de Dragende Aarde facebook- of Instagram-pagina, whatsapp, sms… geldt effectief als inschrijving en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.
 
Artikel 5
5.1 Coaching en activiteit: Annuleert de klant een sessie minder dan 24u op voorhand, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze te betalen.
5.2 Workshop/dag – meerdaagse: Bij annulatie tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
5.3. Online workshops/cursussen/programma’s: Bij annulatie tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.

 


Artikel 6
Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de workshop, activiteit of coachsessie.
 
Artikel 7
Bij annulatie door Dragende Aarde wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort of in samenspraak met de klant tegoed gehouden voor een volgende activiteit, workshop, sessie.  Een annulatie kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht.
 
Artikel 8
8.1 Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), is er toestemming nodig van zijn/haar arts (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…) om deze workshop/coaching/traject/activiteit te mogen volgen of doet de klant dit op eigen verantwoordelijkheid.
8.2 Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

Artikel 9
De aansprakelijkheid van Dragende Aarde is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.
 
Artikel 10
10.1 De workshops/ coachings/trajecten gegeven door Dragende Aarde zijn geen vervanging voor eventuele psychiatrische of medische hulp.
10.2 Alle coachingtrajecten, activiteiten en cursussen zijn bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen.

Artikel 11
11.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Ronse bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
11.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Dragende Aarde.